next
pause
play
prev

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz
Wydział Organizacyjny – Referat Gospodarowania Mieniem
I piętro, pok. 208
Tel. +48 (032) 647 88 51


Godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych
poniedziałek - piątek 7.00 do 15.00

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Olkuskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Wydziale Organizacyjnym – Referacie Gospodarowania Mieniem,

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:
1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966r. w sprawie rzeczy znalezionych ( Dz. U. Nr 22, poz. 141, z późn. zm.),
3. ustawę z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów
(Dz. U. Nr 208, poz. 1537),

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych: odbieranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionej, przechowywanie rzeczy znalezionych, poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji w przedmiotowym zakresie.

Do biura rzeczy znalezionych przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Olkuskiego, za wyjątkiem:
rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo w innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w wagonie kolejowym, na statku lub w innym środku transportu publicznego - wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego, karty powołania albo mapy wojskowej, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, dowodów osobistych, tymczasowych zaświadczeń tożsamości, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy oddać do najbliższego posterunku policji.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się muszą określić:
jaka rzecz ( przedmiot ) została zagubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznakowanie bądź opis widocznych skutków zużycia.
Starosta może odmówić odebrania i przechowywania rzeczy znalezionej, jeżeli przedstawia ona znikomą wartość lub nie przedstawia żadnej wartości.

W przypadku, gdy przechowywanie rzeczy znalezionej pociąga za sobą koszty - rzecz może zostać wydana właścicielowi za zwrotem kosztów.
Zgodnie art. 187 kodeksu cywilnego pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy stają się po upływie tych samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom; jeżeli rzeczy są przechowywane przez organ państwowy, znalazca może je odebrać za zwrotem kosztów.

Osoby oddające znalezione rzeczy do biura, wypełniają krótki formularz, który jest potwierdzeniem przyjęcia rzeczy znalezionej.