next
pause
play
prev

Aktualności

07.04.2021

Dotacja dla klubów sportowych

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Olkuskiego na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów organizacji zawodów sportowych, w tym zakupu nagród dla zawodników i trenerów oraz dofinansowanie kosztów udziału zawodników w zawodach sportowych”
  1. Oferty mogą być składane przez każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Powiatu Olkuskiego prowadzi działalność sportową od co najmniej 3 lat. Wnioskodawca, w ramach naboru może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
  2. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
  3. Podmioty zainteresowane złożeniem oferty na realizację powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 tel. 32 6431038 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu i Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olkuskiego.
  4. Oferty należy składać na obowiązującym formularzu, osobiście na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Olkuszu ul. Mickiewicza 2 lub przesłać za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Starostwo Powiatowe w Olkuszu ul. Mickiewicza 2 32-300 Olkusz z dopiskiem – Konkurs ofert na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów organizacji zawodów sportowych, w tym zakupu nagród dla zawodników i trenerów oraz dofinansowanie kosztów udziału zawodników w zawodach sportowych” (o terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Olkuszu). Termin składania ofert od dnia 7.04.2021 r. do dnia 6.05.2021 r. do godz. 1500.
  5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.
  6. Z warunkami udzielania dotacji celowych na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów organizacji zawodów sportowych, w tym zakupu nagród dla zawodników i trenerów oraz dofinansowanie kosztów udziału zawodników w zawodach sportowych” można zapoznać się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu i Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olkuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
powrót do listy